ГОЛОВНА СТОРІНКА ГОЛОВНІ НОВИНИ На Хмельниччині 8-річний хлопчик з гвинтівки вистрілив у сестру

На Хмельниччині 8-річний хлопчик з гвинтівки вистрілив у сестру

3 переглядів

 

Дівчинка у важкому стані перебуває в реанімації

Пра­ців­ни­ки слід­чо­го уп­равлін­ня ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті з’ясо­ву­ють об­ста­ви­ни, за яких чет­верток­ласник з пнев­ма­тич­ної гвин­тівки по­ра­нив свою стар­шу сес­тру. Дів­чинка у важ­ко­му ста­ні пе­ре­бу­ває в ре­ані­ма­ції.

Про 10-річ­ну дів­чинку, яку без сві­до­мос­ті з кульовим по­ра­нен­ням ока у район­ну лі­кар­ню при­вез­ла ка­ре­та швид­кої до­по­мо­ги, до Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції по­ві­до­ми­ла чер­го­ва мед­сес­тра. До ме­дич­но­го зак­ла­ду од­ра­зу ви­їха­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па, яка з’ясу­ва­ла, що по­ра­нен­ня ди­ти­ні за­по­ді­яв мо­лод­ший брат.

Тра­ге­дія ста­ла­ся 31 сер­пня близь­ко 22:00 го­ди­ни в од­но­му із сіл Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го району. Гра­ючись, 8-річ­ний хлоп­чик взяв до рук пнев­ма­тич­ну гвин­тівку, яка сто­яла в кім­на­ті без наг­ля­ду, та здій­снив один пос­тріл. З не­обе­реж­ності він влу­чив у лі­ве око сво­їй стар­шій сес­трі, яка ті­єї ми­ті зна­хо­ди­лась у ван­ній кім­на­ті. Дів­чинка втра­ти­ла сві­до­мість і у важ­ко­му ста­ні її дос­та­ви­ли до ре­ані­ма­ції.

 

Залиште Ваш коментар
Перевести