У с. Плі­щи­ні 29 трав­ня від­бу­ла­ся чер­го­ва, 40-а се­сія сіль­ської ра­ди, яка на сво­єму пле­нар­но­му за­сі­дан­ні, зокрема, роз­гля­нула пи­тан­ня щодо на­дан­ня зго­ди на добро­віль­не об’єд­нання із Пле­сенсь­кою сіль­ською ра­дою. Ок­рім де­пу­та­тів, прий­шли також по­над два де­сят­ки меш­канців, які переймаються майбутнім се­ла. Прибули на цей важ­ли­вий за­хід і рад­ник з пи­тань де­цен­тра­лі­за­ції Хмель­ницького цен­тру роз­витку міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня Вік­то­рія Лю­бен­чук та де­пу­тат район­ної ра­ди Ми­хай­ло Сав­чук.

 

Ос­кіль­ки всі, хто прий­шов на се­сію, не вмі­ща­ли­ся у приміщенні сіль­ської ра­ди, її вирішили провести у бу­дин­ку куль­ту­ри. Із 12 народних об­ранців на се­сію з’яви­ло­ся 10, тож її виз­на­ли пра­во­мір­ною.

Най­пер­ше і най­важ­ли­ві­ше, що роз­гля­да­ли де­пу­та­ти на по­ряд­ку ден­но­му, — надан­ня зго­ди на доб­ро­віль­не об’єд­нання те­ри­то­рі­аль­них гро­мад та де­ле­гу­ван­ня пред­став­ни­ків до скла­ду спіль­ної ро­бо­чої гру­пи.

Сільський голова Тетяна Квітницька ви­нес­ла ці пи­тан­ня на го­ло­су­ван­ня. Як було сформульовано у проекті рішення: «На­да­ти зго­ду на доб­ро­віль­не об’єд­нання Плі­щинсь­кої сіль­ської те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди (се­ло Плі­щин) із Пле­сенсь­кою сіль­ською те­ри­то­рі­аль­ною гро­ма­дою (се­ла Плес­на та Жи­лин­ці) у Пле­сенсь­ку сіль­ську об’єд­на­ну те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду з ад­мі­ніс­тра­тив­ним цен­тром у се­лі Плес­ні».

Також у документі заз­на­че­но: «Де­ле­гу­ва­ти до скла­ду спіль­ної ро­бо­чої гру­пи з під­го­тов­ки про­ек­тів рі­шень що­до доб­ро­віль­но­го об’єд­нання те­ри­то­рі­аль­них гро­мад 8 чле­нів Плі­щинсь­кої сіль­ської ра­ди». Ніх­то з де­пу­та­тів ні­яких за­ува­жень із цього при­во­ду не вис­ло­вив. Відтак, пи­тан­ня пос­та­ви­ли на го­ло­су­ван­ня.

Після проведення даної процедури го­ло­ва сіль­ської ра­ди Т.Квіт­ніць­ка за­чи­та­ла про­то­кол лі­чиль­ної ко­мі­сії з ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ван­ня: із 10 де­пу­та­тів 8 під­три­ма­ли про­ект рі­шень та про­го­ло­су­ва­ли «за». Од­ин голос був «про­ти», ще од­ин «ут­ри­ма­в­ся». Отож, рі­шен­ня самоврядного органу с. Пліщина: приєднатися до Плесенської ОТГ. Що, власне, вра­хо­вує дум­ку більшості сільського загалу.

— Вважаю це рішення сесії сільської ради доленосним для села, як з огляду на далеку перспективу, так і на найближчу. Адже сільська громада ОТГ вже з 1 січня 2020 ро­ку зможе вий­ти на пря­мі між­бюджет­ні відносини з областю. Отож ще є можливість встиг­нути від­чу­ти пе­ре­ва­ги де­цен­тра­лі­за­ції, по­ки не нас­тане про­цес при­му­со­вос­ті. Тобто не упущено шанс, коли можемо самі вирішувати, як діяти далі, — говорить Пліщинський сільський голова Тетяна Квітніцька. — Хочу наголосити, що волевиявлення було вільним, з дотриманням усіх вимог чинного законодавства, а не під «тиском», як нам закидалось у деяких ЗМІ. Думаю, вибір зроблено, він правильний і відображає прагнення переважного загалу нашої громади до змін на краще…

На зібранні було розглянуто й скла­д ро­бо­чої гру­пи з адміністративного реформування. Оскільки до складу гру­пи Пле­сенсь­кої сіль­ської ра­ди ма­ють увій­ти пра­ців­ни­ки сіль­ської ра­ди та пред­став­ни­ки ор­га­ні­за­цій і ус­та­нов (загалом 8 осіб), то ана­логіч­на кіль­кість осіб по­вин­на бу­ти і в Плі­щи­ні. На пропозицію учасників заходу її склад було «підкореговано» пред­став­ни­ком від гро­ма­ди.

— Тобто уже триває зви­чай­ний ро­бо­чий про­цес, — коментує Тетяна Вікторівна. — Ця гру­па покликана роз­робити про­ект рі­шення про доб­ро­віль­не об’єд­нання. На­да­лі цей про­ект бу­де об­го­во­рю­ва­ти­ся робочою групою, її представники змо­жуть вно­си­ти до проекту змі­ни. Власне, ці люди бу­дуть лише по­се­ред­ни­ка­ми та пе­ре­да­ва­ти­муть усі по­ба­жан­ня мешканців громади. Го­лов­не — об­ра­ти від­по­ві­даль­них і фахових лю­дей, які не під­ве­дуть і прагнутимуть, аби жит­тя у їхньому се­лі пок­ра­щувало­ся.

Наразі, за словами Пліщинського сільського голови Тетяни Квітніцької, це перший крок на дов­го­му шляху фор­му­ван­ня ОТГ, який засвідчує ли­ше на­мір громади щодо цього.