ГОЛОВНА СТОРІНКА ГОЛОВНІ НОВИНИ Шепетівських рятуваль­ників віншували з нагоди професійного свята

Шепетівських рятуваль­ників віншували з нагоди професійного свята

20 переглядів

 

Уро­чис­тості з на­го­ди Дня ря­тів­ни­ка від­бу­ли­ся у 21-й Дер­жавній по­жеж­но-ря­ту­валь­ній час­ти­ні, що у міс­ті Ше­пе­тів­ці. З на­го­ди свя­та до бій­ців служ­би за­ві­та­ли по­са­дов­ці, при­хо­пив­ши цін­ні по­да­рун­ки та від­зна­ки.

Тіль­ки цього­річ ря­ту­валь­ни­ка­ми Ше­пе­тів­ки та Гри­це­ва бу­ло здій­сне­но 111 ви­їз­дів за сиг­на­лом «Три­во­га», лік­ві­до­ва­но 65 по­жеж. У квіт­ні 2020-го у скла­ді зве­де­но­го за­го­ну Хмель­нич­чи­ни 33 над­зви­чай­ни­ки з Ше­пе­тів­щи­ни взя­ли участь у га­сін­ні мас­штаб­ної по­же­жі на те­ри­то­рії Жи­то­мирсь­кої та Ки­ївсь­кої об­ластей, зок­ре­ма у Чор­но­биль­ській зо­ні від­чу­жен­ня. Ре­зуль­тат ці­єї ро­бо­ти — сот­ні вря­то­ва­них жит­тів.

При­на­гід­но сло­ва по­дя­ки та по­да­рун­ки най­шли від пред­став­ни­ків Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди та рай­дер­жадмі­ніс­тра­ції, Су­дил­ківсь­кої, Гри­цівсь­кої та Лен­ко­вець­кої об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ», уп­равлінсь­кої ком­па­нії «Уп­равдом», приватного підприємця Дмитра та Віктора ФЕЩИНА які в свою чергу привітали рятувальників теплими словами та цінним подарунком у вигляді сучасного багатофункціонального, за що їм окрема щира подяка.

Гра­мо­та­ми Хмель­ницької об­ласної ра­ди на­го­род­же­но трьох ря­ту­валь­ни­ків по­жеж­ної час­ти­ни. Зок­ре­ма Рус­та­ма Го­лов­ка, майора служ­би ци­віль­но­го за­хис­ту, від­зна­че­но на об­ласно­му рів­ні за по­ря­ту­нок ди­ти­ни у по­же­жі, що ста­ла­ся цього­річ 27 сер­пня.

Як го­дить­ся вша­ну­ва­ли хви­ли­ною мов­чання по­лег­лих поб­ра­ти­мів — лік­ві­да­то­рів нас­лідків ава­рії на Чор­но­биль­ській атом­ній стан­ції. До пам’ят­но­го зна­ку учас­ни­кам лік­ві­да­ції пок­ла­ли кві­ти.

На за­вер­шення уро­чис­тостей про­то­ієрей Ана­то­лій Ве­ре­сюк мо­ли­тов­но при­ві­тав ря­ту­валь­ни­ків та бла­гос­ло­вив, ок­ро­пив­ши свя­че­ною во­дою

 

 

 

 

Залиште Ваш коментар
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Перевести